संपर्क

घरचा पत्ता:

'बालयोगी'
गांवदेवी मंदिराजवळ,,
नवघर गाव, भाईंदर [पूर्व],
जि. ठाणे,
महाराष्ट्र - ४०११०५

मोबाईल: +९१ ९८६७७६१६८९
टेली-फॅक्स: ०२२-२८०४६४६९
ई-मेल: pravinmpatilcorporator@gmail.com

कार्यालयाचा पत्ता:

डी-१/१, इंद्रप्रस्थ कॉम्प्लेक्स,
मुख्य गेट जवळ, नवघर गाव,
भाईंदर [पूर्व],
जि. ठाणे, महाराष्ट्र - ४०११०५